Könyvajánló

Gazsó Dániel: Otthon és itthon, A magyar diaszpóra és anyaországa

Gazsó Dániel
Otthon és itthon
A magyar diaszpóra és anyaországa
Gondolat Kiadó: Budapest, 2022. 422 oldal

Szinopszis


A kötet a Kárpát-medencén kívül élő magyarokról szól. A tudományosság igényével mutatja be a különböző emigrációs hullámok következtében kialakult diaszpóraközösségek intézményesülésének történetét, kulturális örökségeinek és értékeinek fenntartását, nemzeti identitástudatának megőrzését, valamint anyaországi kapcsolatainak megerősödését.

A több mint egy évtizede folytatott kutatómunka eredményeit összegző monográfia a világban szétszórt magyarok széleskörű ismertetése mellett oktatási célokat is szolgál. Az egyes fejezetek kiváló alapot nyújtanak a migráció- és diaszpórakutatás elméleti és módszertani kereteinek, valamint a magyar emigrációtörténet és a külhoni magyarok felé irányuló nemzetpolitikai gyakorlatok egyetemi kurzusokon való oktatásához.

A kötet szerkezeti felépítését tekintve három részből áll. Az első rész a fogalmi kereteket tisztázza. A tudományágra jellemző meghatározásokat, értelmezéseket és tipológiákat összegezve felvázolja a diaszpóra csoportkohéziós összetevőit.

A második rész a magyar diaszpóra fejlődéstörténetét négy szakaszra bontva ismerteti, a különböző korszakok emigrációs folyamatainak jellege, valamint a már meglévő közösségekre gyakorolt hatása szerint. Az első szakasz az első világháborút megelőző korszakot, a második a két világháború közötti húsz esztendőt, a harmadik a második világháborút követő éveket, valamint a magyarországi államszocializmus idejét, végül a negyedik a kétpólusú világrendszer megszűnésétől napjainkig tartó időszakot jelöli. Ez utóbbit illetően a jelenkori migrációs folyamatok külön alfejezet tárgyát képezik, amely röviden összegezi a magyar társadalmat érintő bevándorlás, menekültügy, valamint a ki- és visszavándorlás alakulását, legfőbb ismérveit.

A harmadik rész a diaszpóra politikai dimenzióira összpontosít. A kelet-közép-európai anyaországok diaszpóra felé irányuló intézkedéseinek összehasonlító elemzése után Magyarország diaszpórapolitikai gyakorlatait négy szinten veszi górcső alá: a törvényhozás szintjén; a döntéshozó testületek és egyeztető fórumok szintjén; a programok szintjén; valamint az anyagi támogatások szintjén.
Az egyes fejezetekben megjelenő ismeretek mélyebb megértését szolgálják a monográfia zárásaként közölt interjúszövegek. A diaszpóra szervezeti vezetőivel folytatott beszélgetések fényt derítenek a területenként eltérő önszerveződési folyamatok sokrétűségére, a közösségi élet régi és új kihívásaira és lehetőségeire, valamint a magyarországi támogatások fogadtatására.


Részlet a kötetből


„A diaszpóra kategória konkrét eseteinek – mint a világban szétszórt magyar közösségek – átfogó tanulmányozásához éppoly fontos a politika- és történelemtudományokra jellemző, felülről lefelé irányuló ún. top-down megközelítés, mint a szociológiára és az antropológiára jellemző, alulról felfelé irányuló ún. bottom-up megközelítés. Következésképpen a diaszpórakutatás par excellence multidiszciplináris tudományterület. Gyakorlóinak a különféle társadalomtudományok elméleteit és módszereit azért kell ötvözniük, hogy a diaszpórát alakító társadalompolitikai folyamatokról – a népvándorlásról, a társadalmi integrációról, a kulturális asszimilációról, az etnikai határmegtartásról, az anyaország-orientációról – holisztikus képet kapjanak, és így átfogó értelmezéseket készíthessenek a vizsgált közösségekről és az őket célzó, konstruáló politikákról.”

Szerzői ismertető


Gazsó Dániel felsőfokú tanulmányait a Granadai Egyetem ösztöndíjas hallgatójaként filozófia és kulturális antropológia szakokon végezte Dél-Spanyolországban. A 2006/2007-es tanévben Erasmus ösztöndíjas volt a párizsi Sorbonne egyetemen. Doktori értekezését summa cum laude minősítéssel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikaelméleti Doktori Iskolájában védte meg. 2014-ben a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként a Chilei–Magyar Kulturális Egyesület közösségépítő tevékenységét segítette Latin-Amerikában. 2015-től a Nemzetpolitikai Kutatóintézet diaszpórakutatásokért felelős referense. 2018-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának megbízott oktatója, 2020 decemberétől tudományos munkatársa. 2021-től a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, valamint a nagyapja szellemi örökségét gondozó és gyarapító civil szervezet, a Gazsó Ferenc Társadalomtudományi Társaság elnöke. A negyedévente megjelenő Kisebbségi Szemle és az évente megjelenő Hungarian Journal of Minority Studies tudományos periodikák alapító társszerkesztője, szerkesztőbizottsági tagja. Kutatásainak eredményeit összegző első önálló kötete Otthon és itthon. A magyar diaszóra és anyaországa címen 2022-ben jelent meg a Gondolat Kiadónál. Ezen kívül számos magyar, spanyol és angol nyelven írt tanulmánya olvasható folyóiratokban, konferenciakötetekben és szakkönyvekben. Kutatói, oktatói, szerkesztői és publicisztikai tevékenysége mellett, szabadidejében spanyoltanár és két gyermek édesapja.

Időpont

2023. január 17.
kedd
13:53